Hvad tilbyder vi?

KAP-H tilbyder kurser, workshops, fyraftensmøder, praksisbesøg og sparring med klynger inden for medicin, organisering, ledelse, akkreditering, patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde og it og data. KAP-H administrerer den gruppebaserede efteruddannelse – DGE og byder ind med tilbud, der efterspørges af kvalitetsklyngerne. Vi er altid klar til at svare på spørgsmål på mail og telefon og strikke et tilbud sammen, som matcher jeres behov i klinikken.

Konsulentkorpset i KAP-H består af 70 praktiserende læger, der yder konsulentbistand, understøtter kvalitetsudvikling, skaber arbejdsglæde og kompetenceløft hos regionens praktiserende læger og deres personale. Der er konsulenter indenfor medicin, organisering og ledelse, akkreditering, patientsikkerhed, it og data og tværsektorielt samarbejde. Desuden er DGE-vejlederne en del af KAP-H's konsulentkorps.

Her kan du finde alle KAP-H’s konsulenter
Konsulenter
KAP-H tilbyder besøg i praksis med fokus på:
KAP-H har også tilbud til klynger:
Hjælpt til klinik/klyng
Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget støtter kvalitetsudvikling og efteruddannelse i henhold til overenskomsten for almen praksis

KAP-H betjener udvalget og står til rådighed for ansøgere. Mulighederne for støtte spænder fra små projekter i klinikken til større projekter med flere samarbejdspartnere. Der også mulighed for at opnå støtte til kongresdeltagelse.
Projekter og støtte

KAP-H tilbyder
sparring og proceshjælp til klynger

Overenskomsten for almen praksis OK18 lægger op til, at de regionale konsulentordninger bidrager til kvalitetsklyngernes arbejde med værktøjer og metoder til at arbejde systematisk med kvalitetsforbedring.

KAP-H tilbyder sparring til klyngekoordinatorer og konkret hjælp til udvikling af indhold og afholdelse af klyngemøder.

Her er samlet nogle eksempler på mulige emner, KAP-H kan bidrage med viden om. Derudover vil KAP-H være undersøgende og lydhøre i forhold til, hvad klyngerne efterspørger af understøttelse. Desuden koordineres med KiAP og de øvrige regioners konsulentordninger om ønsker og behov hos klyngerne. samt tilbydes netværk og kompetenceudvikling af klyngekoordinatorer.

Inspiration til nystartede klynger

 • Mødefacilitering/proces/værdier

  Klyngesamarbejdet skal være fagligt meningsgivende. Når en klynge er etableret og skal fra start, kan det ikke undgås, at klyngens deltagere har forskellige ønsker til ambitionsniveau, fokusområder, form etc. I en klynge af erfarne, selvstændige erhvervsdrivende, vil det ofte være en udfordrende opgave at sikre, at alle klyngens deltagere går fra det første møde med en oplevelse af, at tiden har været godt brugt, at man er blevet set og hørt, og går glade hjem med en følelse af, at ”møderne i denne klynge vil jeg ikke gå glip af fremadrettet”.

  Ovenstående udfordring hænger på klyngeformands og evt. bestyrelses skuldre – en opgave, som ikke er let, men som kan forberedes og øves. Alene ved at blive bevidst om, hvilke udfordringer, der ligger i opgaven, bliver det lettere at sikre en succes. Med viden om værtskab, mødeledelse, processtyring og konflikthåndtering øges chancen for at klyngen kommer godt fra start.

  KAP-H tager udgangspunkt i klyngekoordinatorens og evt. bestyrelses behov, men vil typisk bestå af et 2 timers forberedende møde imellem organisationskonsulent og klyngeformanden og evt. bestyrelse, samt – om ønsket – sparring efter et møde i klyngen.

 • Værktøjer og metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling

  Hjælp til klyngerne med selve processen i kvalitetsarbejdet – fra idé til data.

  Klyngen introduceres til forskellige kvalitetsudviklings-værktøjer bl.a. PDSA-cirklen (PLAN – DO – STUDY – ACT), og klinikkerne præsenteres for og vejledes i brug af en konkret projektplan til kvalitetsarbejdet.

  Mødet kunne være 1-2 timer pr gang og klinikkerne kan vælge at arbejde med temaet i mellemtiden.

  Klinikker i klyngen kan enten arbejde med egne temaer, eller klyngen kan vælge et fælles tema at arbejde med.


Organisering af faglige områder i OK18

 • KOL, diabetes og canceropfølgning

  Klyngerne tilbydes en workshop, hvor deltagerne i grupper diskuterer de aktuelle metoder i arbejdet med KOL, diabetes og/eller canceropfølgning, samt evt. beskrivelse af, hvordan de gjorde før og efter OK 18. Strategierne diskuteres ud fra kvalitet i behandling, tidsforbrug for patient og klinik samt økonomien i behandlingen.

 • Træk og brug af data

  OK18 beskriver, at kvalitetsarbejdet sker på baggrund af data. Klyngerne kan få sparring til, hvilke data klyngen kan arbejde med og hvordan den kan frembringe data. Klyngen beslutter om der skal trækkes relevante data for de enkelte patientgrupper eller om man blot deltager med den viden, man har om metoden i klinikken. Det kan også overvejes om klinikpersonale skal deltage.


Medicinkonsulentbesøg i klyngen

 • Rationel farmakoterapi med udgangspunkt i ordinationsdata fra Ordiprax

  Med udgangspunkt i klinikkernes egne forbrugstal gennemgås rationel farmakoterapi for fx:

  • Antibiotika
  • DM midler
  • KOL midler
  • Børneastma
  • Psykofarmaka inkl. sove/nervemidler


  Herefter får klyngens medlemmer mulighed for at diskutere, om forbruget ønskes ændret, og om der er noget, man i klyngen vil arbejde videre. Efter klyngemødet er der mulighed for et selvstændigt praksisbesøg med opfølgning og andre relevante forbrugstal for de klinikker, der ikke for nylig har haft besøg af en medicinkonsulent.

Ovenstående er eksempler på tilbud om sparring fra KAP-H. Har jeres klynge ønske om anden sparring fra KAP-H er I meget velkomne til at kontakte os:

3866 5299

 kap-h@regionh.dk

Sekretariatet

I KAP-H er vi klar til at støtte almen praksis i udvikling og de udfordringer, der opleves. KAP-H's sekretariat er bindeleddet til de mange lægefaglige konsulenter og knudepunktet i kommunikationen på tværs af KAP-H.

Vi hjælper med alt fra fakturering, mødebookning, ansøgninger og tilmeldinger til vores arrangementer eller bookning af et praksisbesøg.

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon og vi vil besvare eller henvise dig til en relevant konsulent hurtigst muligt.

3866 5299

 kap-h@regionh.dk

Konsulenter

Konsulenterne i KAP-H er praktiserende læger med samme faglige og organisatoriske forståelse, behov og udfordringer, som alle andre praktiserende læger i Region Hovedstaden. Konsulenterne kan derfor målrette tilbud og udvikling, der matcher den aktuelle situation i almen praksis.

Konsulenterne er tilknyttet forskellige teams med et fagligt tema. Der er konsulenter indenfor medicin, organisering og ledelse, akkreditering, patientsikkerhed, it og data og tværsektorielt samarbejde. Desuden er DGE-vejlederne en del af KAP-H's konsulentkorps.
Image description

Klik her for at få en oversigt over konsulenterne
Se ledige konsulentstillinger

Årsberetningen

Læs hvordan KAP-H arbejder hver dag for at skabe meningsfulde og brugbare aktiviteter uanset klinikkernes beliggenhed, anciennitet og praksisform.
aarsberetning 2017

Vi understøtter fortsat de klinikker, som skal akkrediteres gennem råd, vejledning og undervisning. Vi tilbyder højtkvalificerede konsulenter – både lægelige og ikke-lægelige inden for medicin, organisering, patientsikkerhed og tværsektorielt samarbejde, der blandt andet arrangerer gå hjem-møder og temamøder, og som er bindeled mellem lægerne på afdelingerne på Region Hovedstadens hospitaler og kollegerne i almen praksis. KAP-H bestræber sig på at have de tilbud, som efterspørges, og være på forkant med udviklingen.

Download Årsberetning 2017

Kontakt sekretariatet

I KAP-H er vi klar til at støtte almen praksis i udvikling og de udfordringer, der opleves. KAP-H's sekretariat er bindeleddet til de mange lægefaglige konsulenter og knudepunktet i kommunikationen på tværs af KAP-H.

Vi hjælper med alt fra fakturering, mødebookning, ansøgninger og tilmeldinger til vores arrangementer eller bookning af et praksisbesøg.

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon og vi vil besvare eller henvise dig til en relevant konsulent hurtigst muligt.

3866 5299

 kap-h@regionh.dk  facebook